Wie zijn wij

Wij zijn Sprengeloo – DOEN!

Leraar en leerling. Conciërge, directeur en administratief medewerker. Jong en oud. Duizend-en-een hobby’s, talenten, mogelijkheden en verlangens. We zijn een school. Dat betekent dat leren door DOEN bij ons centraal staat. Leren van en over elkaar, de wereld om ons heen. Taal en geschiedenis. Cultuur en geloof. Wiskunde en biologie. Tekenen en sport. Theoretisch en praktisch. Sprengeloo DOEN! Dat ben jij!

Waar we voor staan

Sprengeloo is van huis uit protestants-christelijk. Dit betekent dat we dagopeningen houden en aandacht besteden aan christelijke feestdagen en vieringen. Wij vinden het belangrijk dat je dit weet en er respect voor hebt. Maar je bent ook welkom als je een andere levensbeschouwing of ander geloof hebt. Op Sprengeloo is iedereen welkom en hebben we aandacht voor elkaar.
Bij Sprengeloo staat het leren van jou als leerling centraal. Omdat elke leerling anders is, bieden we passend onderwijs: we dagen je uit naar je beste kunnen te presteren. Daarom besteden we in ons onderwijs veel aandacht aan praktische (beroeps-)vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en het samenvoegen van praktijk en theorie.
We willen onze leerlingen een goede culturele basis meegeven. We hebben oog voor elkaar en voor onze omgeving. Zowel voor leerlingen als personeel moet de school een plezierige leef-, leer- en werkomgeving bieden. Ook hebben we aandacht voor de ouders van onze leerlingen, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.

 • Samen leven, samen leren
  Leerlingen en medewerkers respecteren elkaar, laten elkaar tot hun recht komen, voelen zich geaccepteerd en veilig en willen samen leren.
 • Aandacht en begeleiding
  Wij hebben aandacht voor elke leerling. We geven je de ruimte je te ontwikkelen door je passend onderwijs te bieden.
 • Maatschappelijk betrokken
  Wij maken actief deel uit van de wereld om ons heen en stimuleren de leerlingen om mee te doen.

Op Sprengeloo…

praten we met elkaar. Ruzies of problemen lossen we op door met elkaar te praten. Geweld is nergens voor nodig.

zijn we eerlijk tegen elkaar. Als je iemand wilt overtuigen, gebruik je goede argumenten. Schelden, pesten of bang maken, daar doen we niet aan.

luisteren we naar elkaar. Vraag wat de ander vindt en sta open voor de antwoorden. Ga er niet van uit dat jouw mening altijd de enige juiste is.

behandelen we elkaar gelijk. Voor racisme en vooroordelen is geen plaats.

is iedereen anders en dat is goed. Discriminatie op kleur, uiterlijk of seksuele geaardheid is dom en onnodig.

vertrouwen we elkaar. Als jij wat kwijt wilt, vertellen wij het niet door. Je stopt als iemand nee zegt. We weten wanneer we moeten praten en zwijgen.

blijven we van elkaars spullen af. Als je iets wilt lenen van een ander vraag je dat eerst netjes.

Kortom, we hebben respect voor elkaar.

Regels en afspraken

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt én we vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarom hebben we op Sprengeloo duidelijke afspraken en regels. Over hoe we met elkaar omgaan maar ook over praktische zaken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als je over het schoolplein fietst, te laat komt of uit de les wordt gestuurd. Deze huisregels krijg je ook op papier aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Op Sprengeloo verwachten we dat je… 

 • zuinig bent op jouw school en alle materialen, zoals bijvoorbeeld het meubilair; en zorg je dat je je boeken gekaft hebt.
 • op tijd en met de nodige schoolspullen in de les bent.
 • je altijd meldt bij het Open Leer Centrum (OLC) als je te laat komt, ziek naar huis gaat of eruitgestuurd wordt.
 • gepaste kleding draagt.
 • in de school geen hoofddeksel draagt.
 • je jas niet meeneemt naar de les.
 • je mobiele telefoon of een andere beeld- of geluidsdrager alleen gebruikt buiten de lokalen.
 • (gebruik in de lokalen mag alleen in overleg met de leraar).
 • geen beeld- of geluidsopnames maakt zonder toestemming van de directie.
 • geen rommel achterlaat in en om de school.
 • meedoet met verplichte corvee-activiteiten (via magister zie je wanneer jouw klas aan de beurt is).
 • alleen in de aula of op het plein eet en drinkt.
 • niet rookt. Sprengeloo is rookvrij.
 • geen energy drinks nuttigt in school of op het plein.
 • het plein tijdens pauzes en tussenuren niet verlaat; in uitzonderlijke gevallen kun je toestemming krijgen van de docent-coördinator van de dag.
 • voor en na schooltijd, tijdens de pauzes en tussenuren niet op de gang bent.
 • alleen met toestemming gebruikmaakt van de lift (je kunt een liftpas aanvragen bij de mentor, docent-coördinator of bij het OLC).
 • alleen het binnenplein als pauzeruimte gebruikt.
 • in leerjaar 1, 2, 3 alleen fietst op het voorplein van en naar de fietsenkelder (ingang direct rechts om de hoek).
 • in leerjaar 4 met een scooter of fiets de ingang aan de Schuttersweg neemt en je scooter parkeert in het scootervak en je fiets in de fietsenkelder onder de techniektoren.
 • je fiets met een brede bak/drager aan de voorkant in de daarvoor bestemde vakken zet.
 • alleen gasten meeneemt de school in als je dit gemeld hebt bij de conciërge of het Expertisepunt.
 • uiteraard geen wapens, vuurwerk, drugs of alcohol bezit of verhandelt.
 • Deze afspraken gelden ook voor buitenschoolse activiteiten.

AVG op Sprengeloo
Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij (digitaal) toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal.

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen
Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van Sprengeloo. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Klik hier voor het leerlingenstatuut.

Sprengeloo is een christelijke school. Wij vinden het belangrijk samen stil te staan bij christelijke feestdagen, zoals Pasen en Kerst.

Wij verwachten dat leerlingen en ouders zich committeren aan de uitingen en activiteiten omtrent de identiteit van de school.

Omstreeks of op Goede Vrijdag besteedt het voltallig personeel jaarlijks één studiedag aan het samen nadenken over identiteit. We noemen dat zingevingsdag.

Sinds 2017 is Sprengeloo een gezonde school. Dit houdt in dat we aandacht besteden aan wat er op school te koop is aan voedingswaren, dat we je lessen geven over wat een gezonde levensstijl is, en dat we je helpen als je problemen hebt met je gezondheid of je levensstijl. We hebben een watertappunt in de aula zodat je makkelijk water kan drinken als je dorst hebt. Ook zijn we sinds 2018 een gezonde school voor ‘Sport en Bewegen’.

 

 

Onze school doet mee aan duurzame initiatieven. Zo is er op school een Sammy project, wat inhoudt dat je punten kunt sparen voor het scheiden van afval. Deze punten spaar je met een app op je mobiel en kun je later inwisselen voor bijvoorbeeld een gezond broodje of een leuke gadget.

Sprengeloo heeft ook haar dak beschikbaar gesteld voor stichting de Aa. Zij hebben 233 zonnepanelen geplaatst om energie op te wekken voor de buurt. Door het dak beschikbaar te stellen draagt onze school bij aan verduurzaming.

Op Sprengeloo vinden we het belangrijk dat leerlingen uitgroeien tot kritisch denkende, zelfstandige burgers van onze maatschappij. Daarom investeren we in veel projecten die helpen dit te realiseren. Met name de maatschappelijke betrokkenheid staat hoog in het vaandel. Voorbeelden van zulke projecten zijn Globaland, bezoek aan politiek Den Haag, rechtbankbezoek, lokale goede doelen steunen etc.

Directeur

Teamleiders
mw. Y. Zweverink, leerjaar 1
mw. A. Liberg, leerjaar 2
dhr. R. Termaat (dhr. R. Jonges, wnd), leerjaar 3
mw. A. Visser, leerjaar 4

Decaan
dhr. N. Zintel
06-82354875

Docent-coördinatoren
dhr. A. Snijder, leerjaar 1 + intake brugklas
dhr. J. Kleinpaste, leerjaar 2
mw. L. van Kesteren, leerjaar 3
dhr. R. Koopmans, leerjaar 4

Schoolsecretariaat
mw. M.M. Kramer
mw. M. Aalpoel

Roostermakers
dhr. J. Aaltink
mw. T. Fredriks

Conciërges
mw. F. Krouwel (hoofdconciërge)
dhr. G. Doeve (plv. hoofdconciërge)
dhr. L. van Eelen
mw. A. Vos
dhr. B. Slok
dhr. J.W. van de Geer
mw. A. Dengerink

Verzuimcoördinator
Dhr. A. Streppel

Examencommissie
dhr. R. Koopmans (examensecretaris)
dhr. R. Couperus
mw. M. Kramer
Vertrouwenspersonen
mw. C. van Tjonger
dhr. M. Boeve
mw. S. Doeleman
Vertrouwenspersoon bij de GGD
mw. Y. Bos
(088) 443 31 31

Ondersteuningscoördinator 
dhr. A. Wissink

(Algemeen)
Mw. N. Baars-Dommerholt,  leerjaar 1

Schoolarts en verpleegkundige
mw. M. Haafkes

GGD locatie Apeldoorn
T (088) 443 30 00
www.ggdnog.nl

Coaches leerjaar 1

Mentoren klas 2

Mentoren klas 3

Mentoren klas 4

Op Sprengeloo…

praten we met elkaar. Ruzies of problemen lossen we op door met elkaar te praten. Geweld is nergens voor nodig.

zijn we eerlijk tegen elkaar. Als je iemand wilt overtuigen, gebruik je goede argumenten. Schelden, pesten of bang maken, daar doen we niet aan.

luisteren we naar elkaar. Vraag wat de ander vindt en sta open voor de antwoorden. Ga er niet van uit dat jouw mening altijd de enige juiste is.

behandelen we elkaar gelijk. Voor racisme en vooroordelen is geen plaats.

is iedereen anders en dat is goed. Discriminatie op kleur, uiterlijk of seksuele geaardheid is dom en onnodig.

vertrouwen we elkaar. Als jij wat kwijt wilt, vertellen wij het niet door. Je stopt als iemand nee zegt. We weten wanneer we moeten praten en zwijgen.

blijven we van elkaars spullen af. Als je iets wilt lenen van een ander vraag je dat eerst netjes.

Kortom, we hebben respect voor elkaar.

Regels en afspraken

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt én we vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarom hebben we op Sprengeloo duidelijke afspraken en regels. Over hoe we met elkaar omgaan maar ook over praktische zaken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als je over het schoolplein fietst, te laat komt of uit de les wordt gestuurd. Deze huisregels krijg je ook op papier aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Op Sprengeloo verwachten we dat je… 

 • zuinig bent op jouw school en alle materialen, zoals bijvoorbeeld het meubilair; en zorg je dat je je boeken gekaft hebt.
 • op tijd en met de nodige schoolspullen in de les bent.
 • je altijd meldt bij het Open Leer Centrum (OLC) als je te laat komt, ziek naar huis gaat of eruitgestuurd wordt.
 • gepaste kleding draagt.
 • in de school geen hoofddeksel draagt.
 • je jas niet meeneemt naar de les.
 • je mobiele telefoon of een andere beeld- of geluidsdrager alleen gebruikt buiten de lokalen.
 • (gebruik in de lokalen mag alleen in overleg met de leraar).
 • geen beeld- of geluidsopnames maakt zonder toestemming van de directie.
 • geen rommel achterlaat in en om de school.
 • meedoet met verplichte corvee-activiteiten (via magister zie je wanneer jouw klas aan de beurt is).
 • alleen in de aula of op het plein eet en drinkt.
 • niet rookt. Sprengeloo is rookvrij.
 • geen energy drinks nuttigt in school of op het plein.
 • het plein tijdens pauzes en tussenuren niet verlaat; in uitzonderlijke gevallen kun je toestemming krijgen van de docent-coördinator van de dag.
 • voor en na schooltijd, tijdens de pauzes en tussenuren niet op de gang bent.
 • alleen met toestemming gebruikmaakt van de lift (je kunt een liftpas aanvragen bij de mentor, docent-coördinator of bij het OLC).
 • alleen het binnenplein als pauzeruimte gebruikt.
 • in leerjaar 1, 2, 3 alleen fietst op het voorplein van en naar de fietsenkelder (ingang direct rechts om de hoek).
 • in leerjaar 4 met een scooter of fiets de ingang aan de Schuttersweg neemt en je scooter parkeert in het scootervak en je fiets in de fietsenkelder onder de techniektoren.
 • je fiets met een brede bak/drager aan de voorkant in de daarvoor bestemde vakken zet.
 • alleen gasten meeneemt de school in als je dit gemeld hebt bij de conciërge of het Expertisepunt.
 • uiteraard geen wapens, vuurwerk, drugs of alcohol bezit of verhandelt.
 • Deze afspraken gelden ook voor buitenschoolse activiteiten.

AVG op Sprengeloo
Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij (digitaal) toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal.

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen
Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van Sprengeloo. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Klik hier voor het leerlingenstatuut.

Sprengeloo is een christelijke school. Wij vinden het belangrijk samen stil te staan bij christelijke feestdagen, zoals Pasen en Kerst.

Wij verwachten dat leerlingen en ouders zich committeren aan de uitingen en activiteiten omtrent de identiteit van de school.

Omstreeks of op Goede Vrijdag besteedt het voltallig personeel jaarlijks één studiedag aan het samen nadenken over identiteit. We noemen dat zingevingsdag.

Sinds 2017 is Sprengeloo een gezonde school. Dit houdt in dat we aandacht besteden aan wat er op school te koop is aan voedingswaren, dat we je lessen geven over wat een gezonde levensstijl is, en dat we je helpen als je problemen hebt met je gezondheid of je levensstijl. We hebben een watertappunt in de aula zodat je makkelijk water kan drinken als je dorst hebt. Ook zijn we sinds 2018 een gezonde school voor ‘Sport en Bewegen’.

 

 

Onze school doet mee aan duurzame initiatieven. Zo is er op school een Sammy project, wat inhoudt dat je punten kunt sparen voor het scheiden van afval. Deze punten spaar je met een app op je mobiel en kun je later inwisselen voor bijvoorbeeld een gezond broodje of een leuke gadget.

Sprengeloo heeft ook haar dak beschikbaar gesteld voor stichting de Aa. Zij hebben 233 zonnepanelen geplaatst om energie op te wekken voor de buurt. Door het dak beschikbaar te stellen draagt onze school bij aan verduurzaming.

Op Sprengeloo vinden we het belangrijk dat leerlingen uitgroeien tot kritisch denkende, zelfstandige burgers van onze maatschappij. Daarom investeren we in veel projecten die helpen dit te realiseren. Met name de maatschappelijke betrokkenheid staat hoog in het vaandel. Voorbeelden van zulke projecten zijn Globaland, bezoek aan politiek Den Haag, rechtbankbezoek, lokale goede doelen steunen etc.

Directeur

Teamleiders
mw. Y. Zweverink, leerjaar 1
mw. A. Liberg, leerjaar 2
dhr. R. Termaat (dhr. R. Jonges, wnd), leerjaar 3
mw. A. Visser, leerjaar 4

Decaan
dhr. N. Zintel
06-82354875

Docent-coördinatoren
dhr. A. Snijder, leerjaar 1 + intake brugklas
dhr. J. Kleinpaste, leerjaar 2
mw. L. van Kesteren, leerjaar 3
dhr. R. Koopmans, leerjaar 4

Schoolsecretariaat
mw. M.M. Kramer
mw. M. Aalpoel

Roostermakers
dhr. J. Aaltink
mw. T. Fredriks

Conciërges
mw. F. Krouwel (hoofdconciërge)
dhr. G. Doeve (plv. hoofdconciërge)
dhr. L. van Eelen
mw. A. Vos
dhr. B. Slok
dhr. J.W. van de Geer
mw. A. Dengerink

Verzuimcoördinator
Dhr. A. Streppel

Examencommissie
dhr. R. Koopmans (examensecretaris)
dhr. R. Couperus
mw. M. Kramer
Vertrouwenspersonen
mw. C. van Tjonger
dhr. M. Boeve
mw. S. Doeleman
Vertrouwenspersoon bij de GGD
mw. Y. Bos
(088) 443 31 31

Ondersteuningscoördinator 
dhr. A. Wissink

(Algemeen)
Mw. N. Baars-Dommerholt,  leerjaar 1

Schoolarts en verpleegkundige
mw. M. Haafkes

GGD locatie Apeldoorn
T (088) 443 30 00
www.ggdnog.nl

Coaches leerjaar 1

Mentoren klas 2

Mentoren klas 3

Mentoren klas 4

Vrienden van Sprengeloo, samen werken aan de toekomst

Lees meer...