Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er op Sprengeloo (UDO) gewerkt volgens de methode M@ZL bij ziekteverzuim. Het aanwezigheidsprotocol is geüpdatet. Meer informatie over verzuim en verlof vind je hier, of lees verder

 

MAZL
School heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na een ziekmelding.
Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens MAZL in het schoolreglement opgenomen.
MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen.

Bij het verzuimbeleid volgens MAZL werken de volgende partijen nauw samen:

  • De school;
  • Een jeugdarts;
  • De leerplichtambtenaar;

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het kernteam van onze school.

De werkwijze
In het geval van ziekte melden ouders hun kind ziek op school. Bij zorgwekkend ziekteverzuim gaat
de school in gesprek met leerling en ouders en laat zich zo nodig adviseren door de jeugdarts. We
vinden het belangrijk dat de leerling zo snel en zo goed mogelijk weer aan het lesprogramma kan
deelnemen.

De criteria voor zorgwekkend ziekteverzuim binnen MAZL zijn: 4e ziekmelding in 12 weken of vanaf
de 7e dag aaneengesloten ziek. Als er zorgen bestaan over het verzuim, kunnen we ook altijd eerder
het gesprek aangaan.

De leerling en de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor of de
ondersteuningscoördinator. Ouders ontvangen hierbij een overzicht van het verzuim van hun kind.
Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts.

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de
leerling zo nodig en bespreekt samen met ouders en leerling de gewenste zorg. De jeugdarts
adviseert over mogelijkheden om deel te nemen aan het lesprogramma en biedt hiervoor
handvatten.

De arts heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat het gesprek vertrouwelijk is en dat de arts
inhoudelijke informatie alleen met toestemming van ouders/verzorgers en/of de leerling met
anderen deelt.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim vanuit zijn of haar
verantwoordelijkheid de Leerplichtwet te handhaven.

Zelf een MAZL-consult aanvragen?
Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over het ziekteverzuim van uw kind, neemt u dan gerust
contact op met de lokale jeugdgezondheidszorg-organisatie. Op werkdagen kunt u een daar een
afspraak maken voor een MAZL-consult bij de jeugdarts via info@cjgapeldoorn.nl of 055-3578875