Verzuim & verlof

Als uw kind een dag of een aantal lessen moet missen willen we dat graag weten. Iedere school moet eventuele absenties kunnen verantwoorden met het oog op de wettelijk vastgestelde onderwijstijd.
Ongeoorloofd verzuim, te laat komen, lesverwijdering en verlofaanvragen worden voor alle leerlingen bijgehouden in Magister. Als ouders kunt u deze gegevens inzien via uw Magister ouderaccount.
Om al deze gegevens te administreren heeft Sprengeloo een verzuim coördinator, de heer Streppel.

Voor vragen over de (regels omtrent) verzuimregistratie van uw kind/pupil kunt u contact opnemen met de verzuim coördinator.

De verzuim coördinator werkt samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn. Voor meer informatie over leerplicht kunt u terecht bij de Gemeente Apeldoorn:

Gemeente Apeldoorn

Eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn

Marktplein 1      (bezoekadres)
postbus 9033  (postadres)
7300 ES Apeldoorn 

Tel: 055 5802135/ 1989

E.mail: p.graaff@apeldoorn.nl
Internet: www.apeldoorn.nl
Twitter: gem_apeldoorn
Facebook: gemeenteapeldoorn
https://www.apeldoorn.nl/onderwijs-leerplicht

Als uw kind een dag of een aantal lessen moet missen, willen we dat graag weten. Het liefst vóór de lessen. Deze melding wordt in Magister verwerkt. Docenten noteren absenten ook in Magister. Zo is direct overzichtelijk wie er geoorloofd of ongeoorloofd absent is.

Verzuimbeleid
Sprengeloo hanteert het verzuimbeleid volgens het protocol Digitaal Verzuimloket van de Beroepskolom Stedendriehoek en het Schoolverlaters Offensief Stedendriehoek (SOS). De taken en verantwoordelijkheden van het verzuimbeleid zijn ondergebracht bij de verzuimcoördinator.

Verzuim
Docenten noteren absenten digitaal in Magister, het digitale leerlingenadministratieprogramma van Sprengeloo. Als je een dag of een aantal lessen moet verzuimen door bijvoorbeeld ziekte of andere redenen, willen we dat graag weten. Dat betekent dat je ouders de school zo snel mogelijk moeten informeren. Dit kan telefonisch, via sms of via e-mail bij de verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel. Deze meldingen worden in Magister verwerkt; je bent dan geoorloofd absent. Met je inlogcode kun je de registratie in Magister bekijken. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de verzuimcoördinator telefonisch contact op met je ouders. Wordt de telefoon niet opgenomen, dan sturen we een brief naar je huisadres. Bij deze brief zit een invulstrook die je ouders aan de verzuimcoördinator moeten terugsturen. Ben je ongeoorloofd afwezig dan moet je iedere gemiste les dubbel inhalen. Bij 6 x ongeoorloofd afwezig volgt een zogenaamd ‘vierkant rooster’ en bij 9x over een periode van 4 weken volgt een signaalmelding naar de leerplichtambtenaar. In het laatste geval vindt er ook een gesprek plaats op school met de mentor en je ouders.

Te laat komen
Het kan voorkomen dat je te laat in de les komt. Ook hierbij maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd. Geoorloofd te laat komen wil zeggen dat wij een melding (telefonisch, via sms of via e-mail) krijgen van je ouders dat je te laat komt, met vermelding van de reden. Zodra je op school komt, moet je je melden bij de verzuimcoördinator. Ongeoorloofd te laat komen betekent dat er geen geldige reden is. Natuurlijk kan een leerling niet zonder gevolgen te laat blijven komen. We hebben de volgende afspraken gemaakt over het te laat komen:

• 3x te laat: Volgende dag een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het opvanglokaal.

• 6x te laat: Gedurende een week een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het opvanglokaal.

• 9x te laat: Ongeacht jouw eerste lesuur meld je je een week lang iedere dag om 7.40 uur bij het opvanglokaal.

• 12x te laat: De docent-coördinator bepaalt een passende sanctie. Daarnaast is de school verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Om het vroegverzuim tegen te gaan kan het gebeuren dat er een gesprek komt met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek vindt plaats op school. Het kan ook zijn dat de leerplichtambtenaar een brief stuurt.

Leerplichtambtenaar
In de volgende situaties melden wij een leerling bij de leerplichtambtenaar:

• Bij 12x te laat komen in een periode (van zomervakantie tot aan de kerstvakantie en vanaf de kerstvakantie tot aan de zomervakantie). De verzuimcoördinator maakt een afspraak voor het spreekuur met de leerplichtambtenaar op woensdagmorgen. Ouders krijgen een uitnodiging thuis gestuurd. De leerling is verplicht om bij het gesprek aanwezig te zijn. Het gesprek zal plaatsvinden op kantoor OLC

• Bij een ongeoorloofde absentie van 16 lesuren of meer in 4 weken.

• Bij een geoorloofde absentie (bijvoorbeeld ziekte) die dusdanig van omvang is dat de school zich zorgen maakt over de studievoortgang van een leerling. Dit noemen we signaalverzuim. Ouders kunnen contact opnemen met de verzuimcoördinator als ze hierover vragen hebben.

Bereikbaarheid verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel, is te bereiken op telefoonnummer (055) 357 53 12 of 06 – 232 21 092, via e-mail: verzuim@sprengeloo.nl en natuurlijk persoonlijk door hem aan te spreken.

’s Ochtends vroeg is het een drukte van belang met telefoontjes, laatkomers en absenten. Als ouder/verzorger wilt u een ziekmelding doorgeven, maar kan het voorkomen dat u met een wachtrij te maken krijgt. Om u daarin te ondersteunen is er vanaf de laatste Magister release nieuwe functionaliteit beschikbaar: “Ziekmelden door de ouder”.
Via uw eigen Magister Web of Magister App kunt u als ouders/verzorgers uw kind ziekmelden. U kunt daarbij aangeven of de melding vandaag of morgen betreft. Eventueel kan er een opmerking bij de melding geplaatst worden. Door het inloggen in uw account geeft u een handtekening waarmee u verklaart de ziekmelding als ouder te hebben uitgevoerd.
Hoe het ziek melden door ouders in zijn werk gaat, staat hieronder vermeld. Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om uw kind ziek te melden door te bellen.
Dit kan op nummer 055-3575312/06-23221092. Mailen mag ook:
verzuim@sprengeloo.nl

Ziekmelden door de ouder in Magister 6
Via Magister App kunnen ouders hun kinderen ziekmelden. Ouders kunnen daarbij aangeven of de melding vandaag of morgen betreft. Er kan een reden bij de melding worden geplaatst.

Ziekmelden via de Magister Web op uw laptop/desktop:

 • Log in met uw ouderaccount
 • Klik op afwezigheid
 • Klik op melden
 • Selecteer de datum; u kunt alleen vandaag en morgen kiezen.
 • Voer de reden van ziekmelding in bij opmerking
 • Klik op versturen
 • Geef akkoord om de ziekmelding te verwerken

Bekijk ook de instructie video
https://www.youtube.com/watch?v=WPbugkkgZXg

Ziekmelden via de Magister app op uw smartphone/tablet:

Belangrijk om te weten 

 • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
 • Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
 • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren (lessen) zonder andere registratie
 • Als er geen roosteruren (lessen) zijn, krijgt de ouder een melding
 • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder ‘Afwezigheid’
 • Geregistreerde ziekmeldingen kunnen door een ouder niet worden verwijderd

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er op Sprengeloo gewerkt volgens de methode M@ZL bij ziekteverzuim. Wanneer de leerling meer dan 7 schooldagen aaneengesloten of 4 keer per 12 weken ziek is, voldoet hij/zij aan de criteria van de methode M@ZL. De mentor zal in dat geval contact opnemen om met ouders en leerling in gesprek te gaan. Soms zal de ondersteuningscoördinator en/of schoolarts betrokken worden om de leerling en de ouders te ondersteunen in het verminderen van het ziekteverzuim en waar mogelijk de opbouw van de schoolgang.

Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om uw kind beter te melden. Wanneer u dit niet doet kan het gebeuren dat uw kind nog steeds als absent wordt gemeld door het registratie systeem. Uw kind kan dan ongemerkt spijbelen met alle gevolgen van dien.

U kunt uw kind/pupil op verschillende manieren beter melden.

 • Telefonisch op de dag van terugkomst, voorafgaand aan het eerste lesuur op het rooster van uw kind. (055-3575312)
 • Via de link in de bevestigingsmail die u van de verzuimcoördinator hebt ontvangen n.a.v. de verzuimmelding.
 • Stuur een mail naar verzuim@sprengeloo.nl met de details van uw kind, datum ziekmelding en terugkomst.

 

 

Lees eerst onderstaande informatie over verlofaanvraag in zijn geheel door. Maak daarna een keuze hoe u verlof wilt aanvragen.

Met het (digitale) formulier verlofaanvraag onderaan deze pagina kunt u een verzoek tot verlof doen. Leerlingen kunnen het formulier ook afhalen bij de verzuimcoördinator. Het formulier kunt u, volledig ingevuld, inleveren bij de verzuimcoördinator. Spoedeisende zaken die leiden tot absentie, kunt u telefonisch doorgeven aan de verzuimcoördinator.

Kort verlof
Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je minimaal 3 dagen van tevoren indienen. moet worden; Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je minimaal 3 dagen van tevoren indienen Je krijgt hier 2 uur de tijd voor. Als een afspraak in schooltijd is gaan we ervan uit dat je even naar je afspraak gaat en vervolgens weer terug komt op school.

Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator
Voor bromfietsexamen geldt de afspraak dat je een kopie van de oproep moet inleveren bij je verlofaanvraag. Als het examen buiten de woonplaats is  krijg je een dagdeel verlof. Voor en evt na die tijd gaan we er van uit dat je school bent en terugkomt.
Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator

Bij kort verlof tot maximaal 1 dag beoordeelt de verzuimcoördinator de aanvraag

Bijzonder verlof/langdurig verlof
Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, belangrijke sportwedstrijd of geplande vakantie (bij seizoenswerk), moeten minimaal acht weken van tevoren worden ingediend. Dit is belangrijk omdat bij een verlofaanvraag vaak meerdere personen betrokken zijn (verzuimcoördinator, mentor, coördinator, leerplichtambtenaar). Dient u de aanvraag niet op tijd in, dan kan deze niet tijdig beoordeeld worden. We kunnen dan formeel geen verlof toekennen. Mogelijke absentie die hieruit ontstaat, is dan ‘ongeoorloofd’.

De coördinatoren van leerjaar 1,2,3 en 4 beoordelen aanvragen voor langdurig verlof (langer dan een dag tot maximaal 6 dagen).
Verlof vanaf 6 dagen tot 10 dagen beoordeeld de adjunct-directeur, dhr. Termaat
Verlofaanvragen tot maximaal 10 dagen beoordeeld de directeur, dhr. Van Dijken

Verdere bepalingen omtrent verlof

 • Het besluit wordt u per post/email toegezonden (de originele aanvraag voorzien van handtekening bij email als bijlage).
 • Verlofaanvragen kunnen op elk moment door de leerplichtambtenaar gecontroleerd worden.

Digitaal Verlofaanvraag (kort)

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ

Digitaal Verlofaanvraag (lang)

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ

Bij lesuitval doen we ons uiterste best om vervanging te regelen, maar dat lukt helaas niet altijd. Wel ligt onze geplande onderwijstijd ruim boven de minimumnorm van het ministerie, zodat we elk jaar de urennorm kunnen halen. Roosterwijzigingen kun je vinden op Magister. Ook wordt er gebruikgemaakt van een telefoonketen als het eerste lesuur uitvalt.

Als uw kind een dag of een aantal lessen moet missen, willen we dat graag weten. Het liefst vóór de lessen. Deze melding wordt in Magister verwerkt. Docenten noteren absenten ook in Magister. Zo is direct overzichtelijk wie er geoorloofd of ongeoorloofd absent is.

Verzuimbeleid
Sprengeloo hanteert het verzuimbeleid volgens het protocol Digitaal Verzuimloket van de Beroepskolom Stedendriehoek en het Schoolverlaters Offensief Stedendriehoek (SOS). De taken en verantwoordelijkheden van het verzuimbeleid zijn ondergebracht bij de verzuimcoördinator.

Verzuim
Docenten noteren absenten digitaal in Magister, het digitale leerlingenadministratieprogramma van Sprengeloo. Als je een dag of een aantal lessen moet verzuimen door bijvoorbeeld ziekte of andere redenen, willen we dat graag weten. Dat betekent dat je ouders de school zo snel mogelijk moeten informeren. Dit kan telefonisch, via sms of via e-mail bij de verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel. Deze meldingen worden in Magister verwerkt; je bent dan geoorloofd absent. Met je inlogcode kun je de registratie in Magister bekijken. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de verzuimcoördinator telefonisch contact op met je ouders. Wordt de telefoon niet opgenomen, dan sturen we een brief naar je huisadres. Bij deze brief zit een invulstrook die je ouders aan de verzuimcoördinator moeten terugsturen. Ben je ongeoorloofd afwezig dan moet je iedere gemiste les dubbel inhalen. Bij 6 x ongeoorloofd afwezig volgt een zogenaamd ‘vierkant rooster’ en bij 9x over een periode van 4 weken volgt een signaalmelding naar de leerplichtambtenaar. In het laatste geval vindt er ook een gesprek plaats op school met de mentor en je ouders.

Te laat komen
Het kan voorkomen dat je te laat in de les komt. Ook hierbij maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd. Geoorloofd te laat komen wil zeggen dat wij een melding (telefonisch, via sms of via e-mail) krijgen van je ouders dat je te laat komt, met vermelding van de reden. Zodra je op school komt, moet je je melden bij de verzuimcoördinator. Ongeoorloofd te laat komen betekent dat er geen geldige reden is. Natuurlijk kan een leerling niet zonder gevolgen te laat blijven komen. We hebben de volgende afspraken gemaakt over het te laat komen:

• 3x te laat: Volgende dag een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het opvanglokaal.

• 6x te laat: Gedurende een week een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het opvanglokaal.

• 9x te laat: Ongeacht jouw eerste lesuur meld je je een week lang iedere dag om 7.40 uur bij het opvanglokaal.

• 12x te laat: De docent-coördinator bepaalt een passende sanctie. Daarnaast is de school verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Om het vroegverzuim tegen te gaan kan het gebeuren dat er een gesprek komt met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek vindt plaats op school. Het kan ook zijn dat de leerplichtambtenaar een brief stuurt.

Leerplichtambtenaar
In de volgende situaties melden wij een leerling bij de leerplichtambtenaar:

• Bij 12x te laat komen in een periode (van zomervakantie tot aan de kerstvakantie en vanaf de kerstvakantie tot aan de zomervakantie). De verzuimcoördinator maakt een afspraak voor het spreekuur met de leerplichtambtenaar op woensdagmorgen. Ouders krijgen een uitnodiging thuis gestuurd. De leerling is verplicht om bij het gesprek aanwezig te zijn. Het gesprek zal plaatsvinden op kantoor OLC

• Bij een ongeoorloofde absentie van 16 lesuren of meer in 4 weken.

• Bij een geoorloofde absentie (bijvoorbeeld ziekte) die dusdanig van omvang is dat de school zich zorgen maakt over de studievoortgang van een leerling. Dit noemen we signaalverzuim. Ouders kunnen contact opnemen met de verzuimcoördinator als ze hierover vragen hebben.

Bereikbaarheid verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel, is te bereiken op telefoonnummer (055) 357 53 12 of 06 – 232 21 092, via e-mail: verzuim@sprengeloo.nl en natuurlijk persoonlijk door hem aan te spreken.

’s Ochtends vroeg is het een drukte van belang met telefoontjes, laatkomers en absenten. Als ouder/verzorger wilt u een ziekmelding doorgeven, maar kan het voorkomen dat u met een wachtrij te maken krijgt. Om u daarin te ondersteunen is er vanaf de laatste Magister release nieuwe functionaliteit beschikbaar: “Ziekmelden door de ouder”.
Via uw eigen Magister Web of Magister App kunt u als ouders/verzorgers uw kind ziekmelden. U kunt daarbij aangeven of de melding vandaag of morgen betreft. Eventueel kan er een opmerking bij de melding geplaatst worden. Door het inloggen in uw account geeft u een handtekening waarmee u verklaart de ziekmelding als ouder te hebben uitgevoerd.
Hoe het ziek melden door ouders in zijn werk gaat, staat hieronder vermeld. Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om uw kind ziek te melden door te bellen.
Dit kan op nummer 055-3575312/06-23221092. Mailen mag ook:
verzuim@sprengeloo.nl

Ziekmelden door de ouder in Magister 6
Via Magister App kunnen ouders hun kinderen ziekmelden. Ouders kunnen daarbij aangeven of de melding vandaag of morgen betreft. Er kan een reden bij de melding worden geplaatst.

Ziekmelden via de Magister Web op uw laptop/desktop:

 • Log in met uw ouderaccount
 • Klik op afwezigheid
 • Klik op melden
 • Selecteer de datum; u kunt alleen vandaag en morgen kiezen.
 • Voer de reden van ziekmelding in bij opmerking
 • Klik op versturen
 • Geef akkoord om de ziekmelding te verwerken

Bekijk ook de instructie video
https://www.youtube.com/watch?v=WPbugkkgZXg

Ziekmelden via de Magister app op uw smartphone/tablet:

Belangrijk om te weten 

 • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
 • Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
 • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren (lessen) zonder andere registratie
 • Als er geen roosteruren (lessen) zijn, krijgt de ouder een melding
 • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder ‘Afwezigheid’
 • Geregistreerde ziekmeldingen kunnen door een ouder niet worden verwijderd

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er op Sprengeloo gewerkt volgens de methode M@ZL bij ziekteverzuim. Wanneer de leerling meer dan 7 schooldagen aaneengesloten of 4 keer per 12 weken ziek is, voldoet hij/zij aan de criteria van de methode M@ZL. De mentor zal in dat geval contact opnemen om met ouders en leerling in gesprek te gaan. Soms zal de ondersteuningscoördinator en/of schoolarts betrokken worden om de leerling en de ouders te ondersteunen in het verminderen van het ziekteverzuim en waar mogelijk de opbouw van de schoolgang.

Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om uw kind beter te melden. Wanneer u dit niet doet kan het gebeuren dat uw kind nog steeds als absent wordt gemeld door het registratie systeem. Uw kind kan dan ongemerkt spijbelen met alle gevolgen van dien.

U kunt uw kind/pupil op verschillende manieren beter melden.

 • Telefonisch op de dag van terugkomst, voorafgaand aan het eerste lesuur op het rooster van uw kind. (055-3575312)
 • Via de link in de bevestigingsmail die u van de verzuimcoördinator hebt ontvangen n.a.v. de verzuimmelding.
 • Stuur een mail naar verzuim@sprengeloo.nl met de details van uw kind, datum ziekmelding en terugkomst.

 

 

Lees eerst onderstaande informatie over verlofaanvraag in zijn geheel door. Maak daarna een keuze hoe u verlof wilt aanvragen.

Met het (digitale) formulier verlofaanvraag onderaan deze pagina kunt u een verzoek tot verlof doen. Leerlingen kunnen het formulier ook afhalen bij de verzuimcoördinator. Het formulier kunt u, volledig ingevuld, inleveren bij de verzuimcoördinator. Spoedeisende zaken die leiden tot absentie, kunt u telefonisch doorgeven aan de verzuimcoördinator.

Kort verlof
Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je minimaal 3 dagen van tevoren indienen. moet worden; Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je minimaal 3 dagen van tevoren indienen Je krijgt hier 2 uur de tijd voor. Als een afspraak in schooltijd is gaan we ervan uit dat je even naar je afspraak gaat en vervolgens weer terug komt op school.

Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator
Voor bromfietsexamen geldt de afspraak dat je een kopie van de oproep moet inleveren bij je verlofaanvraag. Als het examen buiten de woonplaats is  krijg je een dagdeel verlof. Voor en evt na die tijd gaan we er van uit dat je school bent en terugkomt.
Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator

Bij kort verlof tot maximaal 1 dag beoordeelt de verzuimcoördinator de aanvraag

Bijzonder verlof/langdurig verlof
Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, belangrijke sportwedstrijd of geplande vakantie (bij seizoenswerk), moeten minimaal acht weken van tevoren worden ingediend. Dit is belangrijk omdat bij een verlofaanvraag vaak meerdere personen betrokken zijn (verzuimcoördinator, mentor, coördinator, leerplichtambtenaar). Dient u de aanvraag niet op tijd in, dan kan deze niet tijdig beoordeeld worden. We kunnen dan formeel geen verlof toekennen. Mogelijke absentie die hieruit ontstaat, is dan ‘ongeoorloofd’.

De coördinatoren van leerjaar 1,2,3 en 4 beoordelen aanvragen voor langdurig verlof (langer dan een dag tot maximaal 6 dagen).
Verlof vanaf 6 dagen tot 10 dagen beoordeeld de adjunct-directeur, dhr. Termaat
Verlofaanvragen tot maximaal 10 dagen beoordeeld de directeur, dhr. Van Dijken

Verdere bepalingen omtrent verlof

 • Het besluit wordt u per post/email toegezonden (de originele aanvraag voorzien van handtekening bij email als bijlage).
 • Verlofaanvragen kunnen op elk moment door de leerplichtambtenaar gecontroleerd worden.

Digitaal Verlofaanvraag (kort)

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ

Digitaal Verlofaanvraag (lang)

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ

Bij lesuitval doen we ons uiterste best om vervanging te regelen, maar dat lukt helaas niet altijd. Wel ligt onze geplande onderwijstijd ruim boven de minimumnorm van het ministerie, zodat we elk jaar de urennorm kunnen halen. Roosterwijzigingen kun je vinden op Magister. Ook wordt er gebruikgemaakt van een telefoonketen als het eerste lesuur uitvalt.