Financiën

Financiën

Voor de financiële afhandeling maken wij gebruik van ons digitale betalingssysteem WIS Collect. Hiermee kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Met dit systeem is het gehele betaalproces geautomatiseerd. Als er een betaling verwacht wordt, krijgt u een mail met een link naar WIS Collect waarin wordt aangegeven dat er een artikel (betaling) voor u klaarstaat. Bij het eerste gebruik ontvangt u in de mail een handleiding met informatie hoe u kunt inloggen.

Sprengeloo verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage van € 50,-.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Sprengeloo doet echter – mede uit het oogpunt van gezamenlijkheid – een dringend beroep op elke ouder de bijdrage te betalen. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed. De bestedingsdoelen van deze ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Opbouw vrijwillige bijdrage      

Opbouw vrijwillige bijdrage Bedrag
Collectieve leerlingenverzekering 3,00
Bijdrage onderzoek (didactisch, capaciteiten, etc.) 5,75
Bijdrage aan kosten leerlingfoto in magister e.d. 4,00
Kosten ouderraad 1,00
Bijdrage in communicatiekosten met
ouders/verzorgers zoals nieuwsbrieven en thema-avonden
5,50
Mediatheek/bibliotheek 4,00
Examen/diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage) 7,50
Schoolpas 1,75
Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten, zoals:

start/afsluiting schooljaar
– kerst- en paasviering
– sporttoernooien
– culturele activiteiten na lestijd
– schoolfeesten

17,50
Totaal    50,-

 

Onze school heeft voor leerlingen, docenten en diegenen die voor de school actief zijn (personeel, maar ook stagiairs, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten die verband houden met school) een aansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij verwijtbare schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal, vermissing, zoekraken en verduistering is uitgesloten van dekking.

Wij wijzen op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

 • Ten eerste is de school of het college van bestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Als bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen je bril komt, valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.
 • Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Indien de leerling jonger is dan 14 jaar, zijn de ouders verantwoordelijk. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schoolongevallenverzekering
De schoolongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten secundair meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (m.u.v. het verplichte eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband. Leerlingen zijn verzekerd gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van docenten/hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school (of naar een door de docent aangegeven andere plaats) en omgekeerd.

Reisverzekering
Voor iedereen die deelneemt aan schoolreizen, excursies en werkweken die door of in opdracht van de school plaatsvinden, is een doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten.

De verzekering geeft o.a. dekking voor:

 • schade aan of verlies van bagage (m.u.v. geld);
 • kostbaarheden (sieraden, horloges, foto- en filmapparatuur, geluids- en beeldapparatuur en overig);
 • reisdocumenten;
 • buitengewone kosten zoals repatriëring, geneeskundige kosten e.d. tegen kostprijs;
 • schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris.

Annuleringsverzekering
De school heeft een annuleringsverzekering voor leerlingen. Indien uw kind zich heeft opgegeven voor een (meerdaagse) excursie, maar door een onverwachtse en onvoorziene gebeurtenis niet in staat is deel te nemen kan daar een beroep op worden gedaan. Besluiten ouders of de leerling zelf om niet mee te gaan, dan blijven zij verantwoordelijk voor de kosten.

Eigendommenverzekering voor leerlingen
Ouders kunnen zelf aanvullend online een eigendommenverzekering voor leerlingen afsluiten. De eigendommenverzekering dekt diefstal en schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten. De verzekering kan afgesloten worden op de website van leerlingenverzekeringen.

De tabel schoolkosten geeft een overzicht van de kosten per leerjaar, zoals die voor materiaal en excursies.
De schoolkosten per leerjaar zijn afhankelijk van bijvoorbeeld welk beroepsgericht vak je hebt gekozen. Je ouders kunnen deze materialen via school bestellen maar mogen ze ook buiten school aanschaffen. Via school kunnen we vaak korting op materialen bedingen.

Deze kosten worden voorafgaand aan het cursusjaar gecommuniceerd aan ouder(s)/verzorger(s).

Overzicht schoolkosten

Schoolkosten schooljaar 2021-2022

Kluisje
Elke leerling krijgt de beschikking over een kluisje voor het opbergen van spullen. Bedenk wel dat de school niet aansprakelijk is voor zoekgeraakte spullen uit kleedkamer, gymzaal, fietsenstalling of kluisje. De schoolleiding is bevoegd om in bepaalde situaties de kluisjes te openen.
Het gebruik van een kluisje kost € 7,- per jaar.

Via WIS Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt, krijgt u een mail met een link naar WIS Collect waarin wordt aangegeven dat er een artikel (betaling) voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.

Aanmelden WIS Collect
De eerste keer dat u de website van WIS Collect bezoekt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord kunt u zelf bepalen. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt en voor uzelf houdt.

Bepaal en betaal
Wanneer u ingelogd bent vindt u een webshop met daarin een overzicht van leermiddelen en activiteiten die de school uw zoon/dochter aanbiedt. Aan deze leermiddelen en activiteiten zijn kosten verbonden. U kunt aanvinken welke leermiddelen u wilt aanschaffen en aan welke activiteiten uw zoon/dochter deel gaat nemen. Nadat u uw keuze gemaakt heeft ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van WIS Collect. Deze e-mail is tevens de factuur, die via een link direct betaald kan worden met iDeal. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken onder vermelding van het betalingskenmerk. Na betaling is de aankoop van een leermiddel of de inschrijving van een activiteit definitief.

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind achttien jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Contact
Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de bibliotheek junior (in de kelder) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

leergeldapeldoornvoorst@live.nl
www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Sprengeloo heeft een eigen boekenfonds. De schoolboeken mag je gratis gebruiken, maar je moet er wel zorgvuldig mee omgaan. Als je de boeken na het schooljaar compleet en in goede staat inlevert, is alles in orde. Als blijkt dat er boeken beschadigd zijn of kwijt zijn, krijg je achteraf een rekening van de kosten. Werkkleding, gereedschap of andere leermiddelen die noodzakelijk zijn binnen de gekozen opleiding, krijg je niet gratis en moet je apart betalen.

Voor vragen over boeken kun je terecht bij dhr. A. Streppel, schoolboeken@sprengeloo.nl

 

Sprengeloo verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage van € 50,-.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Sprengeloo doet echter – mede uit het oogpunt van gezamenlijkheid – een dringend beroep op elke ouder de bijdrage te betalen. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed. De bestedingsdoelen van deze ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Opbouw vrijwillige bijdrage      

Opbouw vrijwillige bijdrage Bedrag
Collectieve leerlingenverzekering 3,00
Bijdrage onderzoek (didactisch, capaciteiten, etc.) 5,75
Bijdrage aan kosten leerlingfoto in magister e.d. 4,00
Kosten ouderraad 1,00
Bijdrage in communicatiekosten met
ouders/verzorgers zoals nieuwsbrieven en thema-avonden
5,50
Mediatheek/bibliotheek 4,00
Examen/diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage) 7,50
Schoolpas 1,75
Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten, zoals:

start/afsluiting schooljaar
– kerst- en paasviering
– sporttoernooien
– culturele activiteiten na lestijd
– schoolfeesten

17,50
Totaal    50,-

 

Onze school heeft voor leerlingen, docenten en diegenen die voor de school actief zijn (personeel, maar ook stagiairs, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten die verband houden met school) een aansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij verwijtbare schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal, vermissing, zoekraken en verduistering is uitgesloten van dekking.

Wij wijzen op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

 • Ten eerste is de school of het college van bestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Als bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen je bril komt, valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.
 • Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Indien de leerling jonger is dan 14 jaar, zijn de ouders verantwoordelijk. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schoolongevallenverzekering
De schoolongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten secundair meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (m.u.v. het verplichte eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband. Leerlingen zijn verzekerd gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van docenten/hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school (of naar een door de docent aangegeven andere plaats) en omgekeerd.

Reisverzekering
Voor iedereen die deelneemt aan schoolreizen, excursies en werkweken die door of in opdracht van de school plaatsvinden, is een doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten.

De verzekering geeft o.a. dekking voor:

 • schade aan of verlies van bagage (m.u.v. geld);
 • kostbaarheden (sieraden, horloges, foto- en filmapparatuur, geluids- en beeldapparatuur en overig);
 • reisdocumenten;
 • buitengewone kosten zoals repatriëring, geneeskundige kosten e.d. tegen kostprijs;
 • schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris.

Annuleringsverzekering
De school heeft een annuleringsverzekering voor leerlingen. Indien uw kind zich heeft opgegeven voor een (meerdaagse) excursie, maar door een onverwachtse en onvoorziene gebeurtenis niet in staat is deel te nemen kan daar een beroep op worden gedaan. Besluiten ouders of de leerling zelf om niet mee te gaan, dan blijven zij verantwoordelijk voor de kosten.

Eigendommenverzekering voor leerlingen
Ouders kunnen zelf aanvullend online een eigendommenverzekering voor leerlingen afsluiten. De eigendommenverzekering dekt diefstal en schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten. De verzekering kan afgesloten worden op de website van leerlingenverzekeringen.

De tabel schoolkosten geeft een overzicht van de kosten per leerjaar, zoals die voor materiaal en excursies.
De schoolkosten per leerjaar zijn afhankelijk van bijvoorbeeld welk beroepsgericht vak je hebt gekozen. Je ouders kunnen deze materialen via school bestellen maar mogen ze ook buiten school aanschaffen. Via school kunnen we vaak korting op materialen bedingen.

Deze kosten worden voorafgaand aan het cursusjaar gecommuniceerd aan ouder(s)/verzorger(s).

Overzicht schoolkosten

Schoolkosten schooljaar 2021-2022

Kluisje
Elke leerling krijgt de beschikking over een kluisje voor het opbergen van spullen. Bedenk wel dat de school niet aansprakelijk is voor zoekgeraakte spullen uit kleedkamer, gymzaal, fietsenstalling of kluisje. De schoolleiding is bevoegd om in bepaalde situaties de kluisjes te openen.
Het gebruik van een kluisje kost € 7,- per jaar.

Via WIS Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt, krijgt u een mail met een link naar WIS Collect waarin wordt aangegeven dat er een artikel (betaling) voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.

Aanmelden WIS Collect
De eerste keer dat u de website van WIS Collect bezoekt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord kunt u zelf bepalen. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt en voor uzelf houdt.

Bepaal en betaal
Wanneer u ingelogd bent vindt u een webshop met daarin een overzicht van leermiddelen en activiteiten die de school uw zoon/dochter aanbiedt. Aan deze leermiddelen en activiteiten zijn kosten verbonden. U kunt aanvinken welke leermiddelen u wilt aanschaffen en aan welke activiteiten uw zoon/dochter deel gaat nemen. Nadat u uw keuze gemaakt heeft ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van WIS Collect. Deze e-mail is tevens de factuur, die via een link direct betaald kan worden met iDeal. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken onder vermelding van het betalingskenmerk. Na betaling is de aankoop van een leermiddel of de inschrijving van een activiteit definitief.

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind achttien jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Contact
Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de bibliotheek junior (in de kelder) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

leergeldapeldoornvoorst@live.nl
www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Sprengeloo heeft een eigen boekenfonds. De schoolboeken mag je gratis gebruiken, maar je moet er wel zorgvuldig mee omgaan. Als je de boeken na het schooljaar compleet en in goede staat inlevert, is alles in orde. Als blijkt dat er boeken beschadigd zijn of kwijt zijn, krijg je achteraf een rekening van de kosten. Werkkleding, gereedschap of andere leermiddelen die noodzakelijk zijn binnen de gekozen opleiding, krijg je niet gratis en moet je apart betalen.

Voor vragen over boeken kun je terecht bij dhr. A. Streppel, schoolboeken@sprengeloo.nl