Begeleiding

Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en dat we elkaar helpen als het even wat minder gaat. Je kunt altijd terecht bij je mentor, maar er zijn nog meer mensen die je kunnen helpen.

In ons schoolondersteuningsprofiel  kun je lezen welke ondersteuning Sprengeloo kan bieden. Het pestprotocol dat Sprengeloo hanteert is hiervan een onderdeel.

De leraren, mentoren, docent-coördinatoren, ondersteuningscoördinator en vertrouwenspersonen zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen kunt worden met speciale en deskundige begeleiding of extra ondersteuning, verwijzen zij je door naar de ondersteuningscoördinator en het Expertisepunt. Daar zijn dagelijks medewerkers aanwezig. Deze vaste plek in de school is te vinden vlakbij de ingang.
Samen bekijken we welke hulp en/of begeleiding je nodig hebt. Als het nodig is, kan schoolmaatschappelijk werk betrokken worden in het proces.

In- en uitstroom bij het Expertisepunt wordt geregeld door dhr. Wissink, ondersteuningscoördinator.

Voor wie?

Het Expertisepunt is er voor leerlingen:

 • met een specifieke ondersteuningsbehoefte
 • die binnen het onderwijs dreigen vast te lopen
 • die op sociaal-emotioneel vlak ondersteuning nodig hebben
 • die een time-out nodig hebben
 • die extra hulp nodig hebben bij de overstap van basis- naar voorgezet onderwijs

 Wat biedt het Expertisepunt?

 • opvang in het Expertisepunt, als reguliere lessen niet goed verlopen
 • hulp bij structuurproblematiek door structurering van regels en onoverzichtelijke schoolsituaties, gebruik van studieboeken, school- en huiswerk
 • een rustige plek om het schoolwerk te kunnen doen voor leerlingen die door het Expertisepunt begeleid worden. Voor overige leerlingen is er het ‘open leercentrum’ en de mediatheek
 • hulp en coaching bij een ruzie
 • gedragsregulatie / een time-out
 • hulp bij sociaal-emotioneel functioneren, o.a. faalangst en weerbaarheid
 • het bieden van hulp als problematiek in de thuissituatie de schoolgang negatief beïnvloedt d.m.v. het aan het Expertisepunt verbonden schoolmaatschappelijk werk
 • ondersteuning voor mentoren en leraren.
 • Hulp tegen pesten, discriminatie, agressie en geweld.

Vragen?
Neem contact op met het Expertisepuntteam via 055-3575370 of e-mail: : r.folkers@sprengeloo.nl
Ondersteuningscoördinator algemeen is dhr. A. Wissink, e-mail: : a.wissink@sprengeloo.nl
Specifiek voor leerjaar 1 is dit mw. N. Baars, e-mail: n.baars@sprengeloo.nl

Je mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. De mentor houdt in de gaten hoe je je ontwikkelt en kijkt niet alleen naar je cijfers, maar ook of je goed in je vel zit. Via mentorgesprekken leer je ontdekken waar je talenten en passies liggen. Dit helpt je bij het maken van goede keuzes voor je vakkenpakket, profiel/sector en vervolgopleiding. We noemen dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Decanen zijn gespecialiseerd in studie- en beroepskeuze. Bij hen kun je terecht voor informatie en advies. De heer N. Zintel is de decaan van Sprengeloo: n.zintel@sprengeloo.nl of bel 06-82354875.

Tijdens je hele schoolloopbaan moet je keuzes maken. Welk niveau ga je doen? Welke sector/welk profiel ga je kiezen? Welke vakken wil je laten vallen? De moeilijkste keuze is misschien wel de keuze voor een vervolgopleiding. Welke opleiding past bij jou? En voor welk ROC ga je kiezen?In de eerste plaats heb je een persoonlijke mentor die je helpt bij je keuzes door middel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Kom je er samen met de mentor niet uit, dan kan de decaan misschien helpen. Hij geeft informatie en advies over vakkenpakketten, vervolgopleidingen en beroepen, bijvoorbeeld door middel van brochures, adviesgesprekken of interessetesten. Je kunt een afspraak met hem maken; ook je ouders zijn hierbij welkom.

Bij de keuze voor een vervolgopleiding ga je zelf natuurlijk ook op onderzoek uit. Op internet is informatie te vinden en daarnaast bezoek je open dagen om te weten te komen of een ROC en/of een opleiding bij jou past. Bij de decanenkamer kun je folders vinden en meenemen van verschillende ROC’s en opleidingen.

De decaan heeft zijn eigen pagina op de website: Postbus Decanaat. Hierop staan overzichten van open dagen, handige tips en links naar websites met betrekking tot jouw studieloopbaan. Het is aan te raden om regelmatig deze pagina te lezen, zeker als je in je eindexamenjaar zit!
Tot en met januari 2021 wordt dhr. Zintel bijgestaan door mw. M. Rouw. Zij is decaan in opleiding en neemt een deel van de voorlichtingen en keuze-adviesgesprekken over.

Soms zijn er van die momenten dat je iemand nodig hebt die naar je luistert. Je zit ergens mee en je durft het misschien zelfs je beste vriend(in) niet eens te vertellen. Seksuele intimidatie, opmerkingen of aanrakingen die je niet wilt, dubbelzinnigheden, uitnodigingen en aandacht die je niet wilt. Het maakt niet uit of er nu een medeleerling, een ouder of iemand van school bij betrokken is. Het is zelfs mogelijk dat je er zélf niet eens bij betrokken bent, maar dat je denkt dat het een medeleerling overkomt. Dan moet je daar iets tegen kunnen doen, je moet je verhaal ergens kwijt kunnen. Dan heb je echt iemand nodig die je voor honderd procent kunt vertrouwen en tegen wie je alles zeggen mag, dit is de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie) Pesten, discriminatie, agressie en geweld  binnen de schoolsituatie zijn op Sprengeloo ondergebracht bij het Expertisepunt.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij/hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

 • mw. C. van Tjonger, e-mail: c.vantjonger@sprengeloo.nl
 • mw. S. Doeleman, e-mail: s.doeleman@sprengeloo.nl
 • dhr. M. Boeve, e-mail: m.boeve@sprengeloo.nl

Daarnaast kunnen medewerkers van Sprengeloo contact opnemen met dhr. Gerard Dijkstra, de vertrouwenspersoon van de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

tel. 06 55183368 / info@konfidi.nl www.konfidivertrouwenspersonen.nl

Leerlingen en ouders kunnen ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de GGD:

mevrouw Y. Bos, telefoon (088) 443 31 31 Haar e-mailadres is: y.bos@ggdnog.nl

Gaat het thuis of op school om wat voor reden dan ook niet goed, dan kun je bij het SMW terecht. Het kan zijn dat je gepest wordt of lastiggevallen wordt door een loverboy. Of dat je je verdrietig voelt omdat je ouders gescheiden zijn. Of dat je het moeilijk vindt om vrienden te maken. Kortom: als je hulp nodig hebt die je mentor je niet kan geven, dan kun je terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. We kunnen je ook doorverwijzen naar het algemene maatschappelijk werk.

Een schoolarts is een jeugdarts. Hij of zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen helpen en je van adviezen te voorzien. In klas 2 breng je in ieder geval een bezoek aan de schoolarts voor onderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor dit onderzoek krijg je een uitnodiging. Je ouders hoeven niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar het mag wel.

Het kernteam is een samenstelling van mensen van binnen en buiten de school die snel moeten kunnen handelen. Dit kernteam komt eens per twee weken bij elkaar of, indien nodig, op afroep.
Hierin zitten vertegenwoordigers van school, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en het CJG. Het zijn gespecialiseerde mensen die weten wat jou op jouw leeftijd allemaal dwars kan zitten, op school of thuis. Ze zijn verplicht jou zo goed als ze kunnen te helpen en ze hebben de belofte afgelegd dat ze met niemand anders dan met elkaar jouw situatie bespreken. Je hoeft dus niet bang te zijn dat andere leerlingen of leraren zonder jouw toestemming iets te horen krijgen. Een uitzondering kan gemaakt worden als de veiligheid van jou of iemand anders in gevaar is.

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school. Zij hebben de kinderen al vanaf de geboorte in beeld en volgen de groei en ontwikkeling.

Leerlingen van klas 1 en 3 vullen een vragenlijst over hun gezondheid en welzijn in. Ook worden ze door de jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Leerlingen krijgen daarna een digitaal gezondheidsadvies. De jeugdverpleegkundige nodigt jongeren  persoonlijk uit voor een gesprek als er reden is om verder te praten. Dat kan omdat de jongeren dat zelf wil. Dat kan ook als de jeugdverpleegkundige graag wat meer wil weten naar aanleiding van de antwoorden van de leerling. Mocht dit gesprek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van de jongere) contact met ouder(s) opnemen.

Kernteam
Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de ondersteuningscoördinator van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.

Contact met het CJG?

Mail via:info@cjgapeldoorn.nl

(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties.

De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar).

Hulpverleners die zich ernstig zorgen maken over een jongere, geven dit aan in de Verwijsindex. Door de meldingen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Hierdoor blijft de jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd.

Bezoek voor meer informatie de Verwijsindex website.

Begeleiding & Ondersteuning

Huiswerkmogelijkheden
Als een leerling thuis geen mogelijkheid heeft om rustig te werken dan kan hij/zij terecht op het OLC (Open Leer Centrum).

Werken onder toezicht*
Mocht een leerling af en toe vastlopen met een vak, of gestimuleerd moeten worden om aan het werk te gaan, dan is er een mogelijkheid deel te nemen aan het werken onder toezicht.

Voor deze mogelijkheid starten we twee dagen in de week (dinsdag en woensdag). Als een leerling hiervan gebruik wil maken, kan hij/zij zich opgeven bij de heer L. Aalders. De leerling kan zelf aangeven welke dag(en) hij/zij komt.

Let op: opgave is niet vrijblijvend, de leerling wordt dan ook elke week verwacht.

Vakspecifieke bijles*
Op Sprengeloo kunnen we alleen vakspecifieke begeleiding geven tijdens de lessen. De meeste vragen kunnen in de les beantwoord worden. Lukt het de leerling niet het gewenste niveau in de les te bereiken, dan is ons doel dat de vakdocent differentieert binnen en buiten de les. Zo proberen we om ook deze leerling op het gewenste niveau te krijgen.

Heeft een leerling ‘echte’ bijles nodig, dan kunnen wij dat op Sprengeloo niet bieden. Althans niet verder dan de armen van een docent reiken.

Bijles van een bovenbouw-leerling havo/atheneum
We willen wel proberen als ‘makelaar’ te fungeren om de leerlingen in contact te laten komen met een ouderejaars-leerling van een havo/atheneum opleiding die bijles wil geven. Deze leerlingen kunnen begeleiding geven voor € 5,- per uur. Dit is een service die we bieden, maar we geven geen garanties dat dit lukt en of zij hele goede bijlesgevers zijn. Uit ervaring kunnen we wel zeggen dat veel leerlingen in het verleden hierbij veel baat hebben gehad.

Zelf bijles regelen
Uiteraard kunnen ouders/verzorgers ook zelf een bijlesgever zoeken of naar een huiswerkinstituut gaan. Zij kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld ‘Studiekring’.

Hoe gaat het in zijn werk?

OLC
Als een leerling in het OLC wil werken, is er geen aanmelding nodig. Een leerling mag hier altijd en vrijblijvend heen.

Werken onder toezicht
Als een leerling wil deelnemen aan het ‘werken onder toezicht’ moet hij/zij zich aanmelden. Dit kan bij de heer Aalders. Voorlopig zijn hier geen kosten aan verbonden.

Bijles met student 
Wil een leerling vakspecifieke bijles van een ‘student’ (havo/atheneum-leerling), dan kan dit aangevraagd worden bij de heer Aalders. Er wordt contact gezocht met thuis en er wordt een koppeling met een student gezocht. Dat dit lukt is niet zeker! Deze bijles kost € 5,- per uur.

Zelf bijles
Regel je zelf bijles, dan hoef je dit niet aan te geven op school, het is wel handig dit aan de vakdocent en mentor te laten weten.

*Extra mogelijkheid voor vakinhoudelijke begeleiding
Op dit moment is er extra subsidie beschikbaar voor het middelbaar onderwijs betreffende extra ondersteuning. Sprengeloo heeft dit aangevraagd en ontvangen.

Dit betekent dat we op dit moment het ‘werken onder toezicht’ gaan uitbreiden. Elke dinsdag zijn er 2  lokalen waar, van 14.00 – 17.00 uur, in verschillende thema’s vakspecifieke bijles gevolgd kan worden.

De twee categorieën zijn: 

 • taallokaal (Nederlands, Engels en Duits)
 • wiskundevakken (rekenen, wiskunde en naSk)

Voor de zaakvakken (M&M, aardrijkskunde en biologie) kun je in beide lokalen terecht, de slimste keuze is om te kiezen waar het, het minst druk is.

Aandachtspunten voor als je wilt deelnemen:

 • Het is geheel gratis
 • Je kunt je hiervoor opgeven bij de heer Aalders (stuur een mail dan zoekt hij je op)
 • Je moet dit zelf graag willen
 • Als je je opgeeft is het niet verplicht maar ook niet vrijblijvend (probeer altijd te komen)
 • Zorg dat je je huiswerk maakt of met duidelijke vragen komt. Bijlesgevers kunnen niet zien wat jij nodig hebt. Jij moet ze dit vertellen. 

De leraren, mentoren, docent-coördinatoren, ondersteuningscoördinator en vertrouwenspersonen zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen kunt worden met speciale en deskundige begeleiding of extra ondersteuning, verwijzen zij je door naar de ondersteuningscoördinator en het Expertisepunt. Daar zijn dagelijks medewerkers aanwezig. Deze vaste plek in de school is te vinden vlakbij de ingang.
Samen bekijken we welke hulp en/of begeleiding je nodig hebt. Als het nodig is, kan schoolmaatschappelijk werk betrokken worden in het proces.

In- en uitstroom bij het Expertisepunt wordt geregeld door dhr. Wissink, ondersteuningscoördinator.

Voor wie?

Het Expertisepunt is er voor leerlingen:

 • met een specifieke ondersteuningsbehoefte
 • die binnen het onderwijs dreigen vast te lopen
 • die op sociaal-emotioneel vlak ondersteuning nodig hebben
 • die een time-out nodig hebben
 • die extra hulp nodig hebben bij de overstap van basis- naar voorgezet onderwijs

 Wat biedt het Expertisepunt?

 • opvang in het Expertisepunt, als reguliere lessen niet goed verlopen
 • hulp bij structuurproblematiek door structurering van regels en onoverzichtelijke schoolsituaties, gebruik van studieboeken, school- en huiswerk
 • een rustige plek om het schoolwerk te kunnen doen voor leerlingen die door het Expertisepunt begeleid worden. Voor overige leerlingen is er het ‘open leercentrum’ en de mediatheek
 • hulp en coaching bij een ruzie
 • gedragsregulatie / een time-out
 • hulp bij sociaal-emotioneel functioneren, o.a. faalangst en weerbaarheid
 • het bieden van hulp als problematiek in de thuissituatie de schoolgang negatief beïnvloedt d.m.v. het aan het Expertisepunt verbonden schoolmaatschappelijk werk
 • ondersteuning voor mentoren en leraren.
 • Hulp tegen pesten, discriminatie, agressie en geweld.

Vragen?
Neem contact op met het Expertisepuntteam via 055-3575370 of e-mail: : r.folkers@sprengeloo.nl
Ondersteuningscoördinator algemeen is dhr. A. Wissink, e-mail: : a.wissink@sprengeloo.nl
Specifiek voor leerjaar 1 is dit mw. N. Baars, e-mail: n.baars@sprengeloo.nl

Je mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. De mentor houdt in de gaten hoe je je ontwikkelt en kijkt niet alleen naar je cijfers, maar ook of je goed in je vel zit. Via mentorgesprekken leer je ontdekken waar je talenten en passies liggen. Dit helpt je bij het maken van goede keuzes voor je vakkenpakket, profiel/sector en vervolgopleiding. We noemen dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Decanen zijn gespecialiseerd in studie- en beroepskeuze. Bij hen kun je terecht voor informatie en advies. De heer N. Zintel is de decaan van Sprengeloo: n.zintel@sprengeloo.nl of bel 06-82354875.

Tijdens je hele schoolloopbaan moet je keuzes maken. Welk niveau ga je doen? Welke sector/welk profiel ga je kiezen? Welke vakken wil je laten vallen? De moeilijkste keuze is misschien wel de keuze voor een vervolgopleiding. Welke opleiding past bij jou? En voor welk ROC ga je kiezen?In de eerste plaats heb je een persoonlijke mentor die je helpt bij je keuzes door middel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Kom je er samen met de mentor niet uit, dan kan de decaan misschien helpen. Hij geeft informatie en advies over vakkenpakketten, vervolgopleidingen en beroepen, bijvoorbeeld door middel van brochures, adviesgesprekken of interessetesten. Je kunt een afspraak met hem maken; ook je ouders zijn hierbij welkom.

Bij de keuze voor een vervolgopleiding ga je zelf natuurlijk ook op onderzoek uit. Op internet is informatie te vinden en daarnaast bezoek je open dagen om te weten te komen of een ROC en/of een opleiding bij jou past. Bij de decanenkamer kun je folders vinden en meenemen van verschillende ROC’s en opleidingen.

De decaan heeft zijn eigen pagina op de website: Postbus Decanaat. Hierop staan overzichten van open dagen, handige tips en links naar websites met betrekking tot jouw studieloopbaan. Het is aan te raden om regelmatig deze pagina te lezen, zeker als je in je eindexamenjaar zit!
Tot en met januari 2021 wordt dhr. Zintel bijgestaan door mw. M. Rouw. Zij is decaan in opleiding en neemt een deel van de voorlichtingen en keuze-adviesgesprekken over.

Soms zijn er van die momenten dat je iemand nodig hebt die naar je luistert. Je zit ergens mee en je durft het misschien zelfs je beste vriend(in) niet eens te vertellen. Seksuele intimidatie, opmerkingen of aanrakingen die je niet wilt, dubbelzinnigheden, uitnodigingen en aandacht die je niet wilt. Het maakt niet uit of er nu een medeleerling, een ouder of iemand van school bij betrokken is. Het is zelfs mogelijk dat je er zélf niet eens bij betrokken bent, maar dat je denkt dat het een medeleerling overkomt. Dan moet je daar iets tegen kunnen doen, je moet je verhaal ergens kwijt kunnen. Dan heb je echt iemand nodig die je voor honderd procent kunt vertrouwen en tegen wie je alles zeggen mag, dit is de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie) Pesten, discriminatie, agressie en geweld  binnen de schoolsituatie zijn op Sprengeloo ondergebracht bij het Expertisepunt.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij/hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

 • mw. C. van Tjonger, e-mail: c.vantjonger@sprengeloo.nl
 • mw. S. Doeleman, e-mail: s.doeleman@sprengeloo.nl
 • dhr. M. Boeve, e-mail: m.boeve@sprengeloo.nl

Daarnaast kunnen medewerkers van Sprengeloo contact opnemen met dhr. Gerard Dijkstra, de vertrouwenspersoon van de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

tel. 06 55183368 / info@konfidi.nl www.konfidivertrouwenspersonen.nl

Leerlingen en ouders kunnen ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de GGD:

mevrouw Y. Bos, telefoon (088) 443 31 31 Haar e-mailadres is: y.bos@ggdnog.nl

Gaat het thuis of op school om wat voor reden dan ook niet goed, dan kun je bij het SMW terecht. Het kan zijn dat je gepest wordt of lastiggevallen wordt door een loverboy. Of dat je je verdrietig voelt omdat je ouders gescheiden zijn. Of dat je het moeilijk vindt om vrienden te maken. Kortom: als je hulp nodig hebt die je mentor je niet kan geven, dan kun je terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. We kunnen je ook doorverwijzen naar het algemene maatschappelijk werk.

Een schoolarts is een jeugdarts. Hij of zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen helpen en je van adviezen te voorzien. In klas 2 breng je in ieder geval een bezoek aan de schoolarts voor onderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor dit onderzoek krijg je een uitnodiging. Je ouders hoeven niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar het mag wel.

Het kernteam is een samenstelling van mensen van binnen en buiten de school die snel moeten kunnen handelen. Dit kernteam komt eens per twee weken bij elkaar of, indien nodig, op afroep.
Hierin zitten vertegenwoordigers van school, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en het CJG. Het zijn gespecialiseerde mensen die weten wat jou op jouw leeftijd allemaal dwars kan zitten, op school of thuis. Ze zijn verplicht jou zo goed als ze kunnen te helpen en ze hebben de belofte afgelegd dat ze met niemand anders dan met elkaar jouw situatie bespreken. Je hoeft dus niet bang te zijn dat andere leerlingen of leraren zonder jouw toestemming iets te horen krijgen. Een uitzondering kan gemaakt worden als de veiligheid van jou of iemand anders in gevaar is.

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school. Zij hebben de kinderen al vanaf de geboorte in beeld en volgen de groei en ontwikkeling.

Leerlingen van klas 1 en 3 vullen een vragenlijst over hun gezondheid en welzijn in. Ook worden ze door de jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Leerlingen krijgen daarna een digitaal gezondheidsadvies. De jeugdverpleegkundige nodigt jongeren  persoonlijk uit voor een gesprek als er reden is om verder te praten. Dat kan omdat de jongeren dat zelf wil. Dat kan ook als de jeugdverpleegkundige graag wat meer wil weten naar aanleiding van de antwoorden van de leerling. Mocht dit gesprek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van de jongere) contact met ouder(s) opnemen.

Kernteam
Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de ondersteuningscoördinator van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.

Contact met het CJG?

Mail via:info@cjgapeldoorn.nl

(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties.

De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar).

Hulpverleners die zich ernstig zorgen maken over een jongere, geven dit aan in de Verwijsindex. Door de meldingen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Hierdoor blijft de jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd.

Bezoek voor meer informatie de Verwijsindex website.

Begeleiding & Ondersteuning

Huiswerkmogelijkheden
Als een leerling thuis geen mogelijkheid heeft om rustig te werken dan kan hij/zij terecht op het OLC (Open Leer Centrum).

Werken onder toezicht*
Mocht een leerling af en toe vastlopen met een vak, of gestimuleerd moeten worden om aan het werk te gaan, dan is er een mogelijkheid deel te nemen aan het werken onder toezicht.

Voor deze mogelijkheid starten we twee dagen in de week (dinsdag en woensdag). Als een leerling hiervan gebruik wil maken, kan hij/zij zich opgeven bij de heer L. Aalders. De leerling kan zelf aangeven welke dag(en) hij/zij komt.

Let op: opgave is niet vrijblijvend, de leerling wordt dan ook elke week verwacht.

Vakspecifieke bijles*
Op Sprengeloo kunnen we alleen vakspecifieke begeleiding geven tijdens de lessen. De meeste vragen kunnen in de les beantwoord worden. Lukt het de leerling niet het gewenste niveau in de les te bereiken, dan is ons doel dat de vakdocent differentieert binnen en buiten de les. Zo proberen we om ook deze leerling op het gewenste niveau te krijgen.

Heeft een leerling ‘echte’ bijles nodig, dan kunnen wij dat op Sprengeloo niet bieden. Althans niet verder dan de armen van een docent reiken.

Bijles van een bovenbouw-leerling havo/atheneum
We willen wel proberen als ‘makelaar’ te fungeren om de leerlingen in contact te laten komen met een ouderejaars-leerling van een havo/atheneum opleiding die bijles wil geven. Deze leerlingen kunnen begeleiding geven voor € 5,- per uur. Dit is een service die we bieden, maar we geven geen garanties dat dit lukt en of zij hele goede bijlesgevers zijn. Uit ervaring kunnen we wel zeggen dat veel leerlingen in het verleden hierbij veel baat hebben gehad.

Zelf bijles regelen
Uiteraard kunnen ouders/verzorgers ook zelf een bijlesgever zoeken of naar een huiswerkinstituut gaan. Zij kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld ‘Studiekring’.

Hoe gaat het in zijn werk?

OLC
Als een leerling in het OLC wil werken, is er geen aanmelding nodig. Een leerling mag hier altijd en vrijblijvend heen.

Werken onder toezicht
Als een leerling wil deelnemen aan het ‘werken onder toezicht’ moet hij/zij zich aanmelden. Dit kan bij de heer Aalders. Voorlopig zijn hier geen kosten aan verbonden.

Bijles met student 
Wil een leerling vakspecifieke bijles van een ‘student’ (havo/atheneum-leerling), dan kan dit aangevraagd worden bij de heer Aalders. Er wordt contact gezocht met thuis en er wordt een koppeling met een student gezocht. Dat dit lukt is niet zeker! Deze bijles kost € 5,- per uur.

Zelf bijles
Regel je zelf bijles, dan hoef je dit niet aan te geven op school, het is wel handig dit aan de vakdocent en mentor te laten weten.

*Extra mogelijkheid voor vakinhoudelijke begeleiding
Op dit moment is er extra subsidie beschikbaar voor het middelbaar onderwijs betreffende extra ondersteuning. Sprengeloo heeft dit aangevraagd en ontvangen.

Dit betekent dat we op dit moment het ‘werken onder toezicht’ gaan uitbreiden. Elke dinsdag zijn er 2  lokalen waar, van 14.00 – 17.00 uur, in verschillende thema’s vakspecifieke bijles gevolgd kan worden.

De twee categorieën zijn: 

 • taallokaal (Nederlands, Engels en Duits)
 • wiskundevakken (rekenen, wiskunde en naSk)

Voor de zaakvakken (M&M, aardrijkskunde en biologie) kun je in beide lokalen terecht, de slimste keuze is om te kiezen waar het, het minst druk is.

Aandachtspunten voor als je wilt deelnemen:

 • Het is geheel gratis
 • Je kunt je hiervoor opgeven bij de heer Aalders (stuur een mail dan zoekt hij je op)
 • Je moet dit zelf graag willen
 • Als je je opgeeft is het niet verplicht maar ook niet vrijblijvend (probeer altijd te komen)
 • Zorg dat je je huiswerk maakt of met duidelijke vragen komt. Bijlesgevers kunnen niet zien wat jij nodig hebt. Jij moet ze dit vertellen.